POLITIKA PRIVATNOSTI OSOBNIH PODATAKA

S ciljem usklađenja svojeg poslovanja s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka) Voditelj obrade, kao društvo koje beziznimno, pravodobno i potpuno provodi pravnu regulativu u svim područjima poslovanja, a osobito u onim koji se izravno odnose na interese i zadovoljstvo klijenata, donosi i objavljuje ovu Politiku privatnosti.
Voditelj obrade je društvo čija primarna djelatnost obuhvaća organizaciju rekreativnih i tehničkih tečajeva ronjenja, prodaju, najam i servis ronilačkih kompresora, ronilačkih boca i ronilačke opreme.
Voditelj obrade prodaju vrši u ronilačkom centru i putem web-stranica. Djelatnost Voditelja obrade nije fokusirana na osobne podatke niti podrazumijeva opsežnu obradu osobnih podataka fizičkih osoba. Osobni podaci s kojima se u svom redovitom poslovanju Voditelj obrade susreće i koje obrađuje, su podaci prikupljeni uz privolu, a u svrhu realizacije tečajeva, kupoprodaje, najma ili servisa.

 

Svrha dokumenta

Zaštita prava i sloboda pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka zahtijeva uvođenje Politike privatnosti kojoj je cilj upoznati ispitanike s načinom na koji će se njihovi osobni podaci obrađivati u društvu Voditelj obrade, kao i koja su njihova prava i kako se ostvaruju.
Stoga ova Politika privatnosti osigurava i transparentnost u vezi s funkcijama i obradom osobnih podataka te omogućava ispitaniku da se upozna s pravima vezanim uz obradu podataka.

 

Vrijednost osobnih podataka i odgovornost za njihovu zaštitu

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.
Osobni podaci koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje u obavljanju svoje djelatnosti predstavljaju poslovnu tajnu. Voditelj obrade provodi mjere tehničke i organizacijske sigurnosti koji osiguravaju trajanju povjerljivost svih osobnih podataka i što obuhvaća i sprečavanje neovlaštenog pristupa osobnim podacima i opremi kojom se koristi pri obradi podataka ili njihove neovlaštene upotrebe.
S osobnim podacima mora se postupati s posebnom pažnjom, a upotrebljavati se smiju isključivo u skladu s razlogom iz kojeg su prikupljeni. Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni ili za koje postoji druga zakonita osnova obrade.

 

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Prikupljanje osobnih podataka smije se provoditi isključivo sukladno zakonskim propisima i etičkim načelima. Dopušteno je obrađivati osobne podatke samo kad za to postoji jasno određena i dokumentirana zakonska osnova ili osnova temeljena na ugovornom odnosu, dok su sve ostale obrade osobnih podataka dopuštene jedino uz jasnu dokumentiranu privolu njihovog vlasnika ili njegovog opunomoćenika.
Isti podaci upotrebljavaju se u svrhu sklapanja ugovora te u svrhu upoznavanja prodavatelja s kupovnim navikama kupaca, kao i u informativne svrhe, te svrhe promidžbe usluga i proizvoda prodavatelja.

Osobne podatke ponajprije prikupljamo radi:

  • što učinkovitijeg odgovora na vaš upit;
  • izvršenja ugovora o realizaciji tečajeva, kupoprodaji, najmu i/ili servisu;
  • promocije naših usluga i iskazivanja namjere sklapanja ugovora;
  • naše interne statističke obrade podataka;
  • mogućnosti slanja publikacija, brošura i drugih promidžbenih materijala;
  • izvršenja naših zakonskih i ugovornih obveza;
  • legitimnog interesa.
Voditelj obrade obrađuje osobne podatke isključivo u mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje usluge i ostvarivanje gore navedenih ciljeva. Prilikom pohrane podataka osobni se podaci pohranjuju na najmanjem mogućem broju mjesta na kojima su adekvatno zaštićeni.
Ne zahtijevamo od vas slanje podataka kako bismo vam omogućili pristup na svoje stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka nego što je doista potrebno. Kada posjećujete naše web-lokacije, naš web-server uvijek sprema naziv vašeg pružatelja internetskih usluga, web-lokaciju s koje ste nas posjetili, web-lokacije koje ste pregledavali tijekom posjeta te datum i vrijeme posjeta. Naši kolačići ne sadržavaju specifične osobne informacije, tako da vaša privatnost ostaje zaštićena jer se ne radi o osobnom podatku, odnosno tako prikupljene osobne podatke ne upotrebljavamo da bismo vas identificirali.
IP adresa se prenosi sa svakim poslanim zahtjevom poslužitelju, tako da server zna kamo odgovor mora biti poslan. Pružatelj internetskih usluga (ISP) svima dodjeljuje IP adresu prilikom spajanja na internet. ISP može pratiti koja je IP adresa u kojem trenutku dodijeljena pojedinim korisnicima. Sve dok se spremljena IP adresa ne izbriše teoretski se može, preko ISP-a, doći do identiteta krajnjeg korisnika. Zbog toga Voditelj obrade ne sprema IP adrese posjetitelja, nego ih upotrebljava samo u svrhu prepoznavanja sesije i obrane od napada. Prema tome, IP adresa se neposredno nakon toga briše, tako da prikupljeni podaci ostanu anonimni te da se niti posredovanjem ISP-a ne može saznati identitet krajnjeg korisnika. Povrh toga, osobni se podaci spremaju samo ako nam ih dobrovoljno stavite na raspolaganje, npr. u okviru registracije, anketa, nagradnih natječaja ili radi izvršenja ugovora.
 
 

Prava ispitanika

Voditelj obrade omogućava ostvarivanje svih prava ispitanika. Tako u svakom trenutku imate pravo tražiti:
brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav“) ako obrada vaših osobnih podataka više nije nužna u odnosu na svrhu zbog koje su prikupljeni ili ako povučete svoju privolu za obrađivanje osobnih podataka ili ako uložite prigovor na obradu vaših osobnih podataka te dokažete da vaši legitimni interesi za brisanjem osobnih podataka prevladavaju nad legitimnim interesom Voditelja obrade za obradom vaših osobnih podataka; ispravak osobnih podataka ako su se neki od vaših osobnih podataka izmijenili ili ste uočili grešku svojim prikupljenim osobnih podacima; prijenos osobnih podataka, odnosno zatražiti osobne podatke koji se na vas odnose u elektroničkom obliku i prenijeti ih trećoj osobi; prigovor ako se protivite svrsi u koju se vaši osobni podaci obrađuju; ograničenje obrade osobnih podataka ako osporavate točnost osobnih podataka, ako se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe; ako Voditelj obrade više ne treba vaše osobne podatke za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; ako ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka.

Svoja prava možete ostvariti bez troškova, elektroničkim putem, obraćanjem na mail adresu: info@diving-shark.hr 
Iznimno, ako zahtijevate da vam se u svrhu prijenosa osobnih podataka izda potvrda u drugom obliku, osim elektroničkom obliku, Voditelj obrade pridržava pravo naplate razumne naknade administrativnih troškova za izdavanje dodatne kopije osobnih podataka.

 

Upravljanje incidentima

U slučaju narušavanja sigurnosti osobnih podataka koje bi vam moglo prouzročiti znatnu štetu, Voditelj obrade će vas o istom obavijestiti bez odgađanja te poduzeti sve potrebne mjere kako bi se šteta otklonila, te ograničilo ili ublažilo štetne posljedice nastale narušavanjem sigurnosti osobnih podataka.

 

Transparentnost

Ako odlučimo mijenjati ovu politiku privatnosti, promjene ćemo postaviti na ovu stranicu tako da možete neprestano imati uvid u njih.

U Medulinu dana 6.7.2024.

Diving Center SHARK © 2024. All Rights Reserved. | POLITIKA PRIVATNOSTI 

Diving Center SHARK © 2024. All Rights Reserved. | POLITIKA PRIVATNOSTI